Next

Widzialność staje się jedną z cech charakterystycznych współczesnego świata. Tworzenie reprezentacji wizualnych jest warunkiem Obecności - zaistnienia w naszym, społecznym postrzeganiu i świadomości. Miejsca niewidoczne to miejsca indywidualne, miejsca dla których zabrakło reprezentacji w grupowym postrzeganiu miasta. Wciąż jednak znajdą się dociekliwi szukający wyjątków, zaprzeczeń i alternatyw - w takim, indywidualnym postrzeganiu miejsca niewidoczne mają szansę przetrwać. Gdzieś pomiędzy nowoczesnym designem, szybką obsługą klienta, standardowym asortymentem i reklamą - wciśnięte są miejsca o wielkim sercu. Niektóre są tam od zawsze, niektóre tylko na chwilę - ale przede wszystkim są to miejsca zagrożone.

Zobacz miejsca niewidoczne.

Visibility becomes one of the hallmarks of the modern world. Creating visual representations is a condition of Presence - a presence in our social perception and awareness. Invisible places are individual places, places for which there is no representation in the group perception of the city. Still, there are inquisitive people looking for exceptions, denials and alternatives - in such an individual perception, the invisible places have a chance to survive. Somewhere between modern design, fast customer service, standard assortment and advertising - places with a big heart are pressed. Some have been there since ever, some only for a moment - but above all, these places are in danger.

See invisible places.